Gjenvinning og ombruk er jobb nr.1

Nytt gjenvinningsanlegg på Ryghkollen

Skrevet av Ole Petter Diseth

Europakommisjonen la 11. desember 2019 frem en melding for EUs grønne vekststrategi – den såkalte «European Green Deal». Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk som går på tvers av politikkområder, og som ivaretar og integrerer bærekraft i videre politikkutforming. I forbindelse med lanseringen forpliktet EU-kommisjonen (og derigjennom Norges regjering via EØS-avtalen) seg til å legge frem handlingsplaner med konkrete tiltak som skal fremme sirkulær økonomi. Batterier, emballasje, plast, tekstiler og Bygg- og Anlegg, fremheves som prioriterte områder.

I dette overordnede perspektivet er NOMAS` og Norge som nasjons hovedmål to sider av samme sak: Forpliktelsen til å sørge for at 80 prosent av alle materialer skal kunne gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030, er «jobb nr. 1». 

Med investeringen i et moderne høykvalitets-gjenvinningsanlegg som skal kunne håndtere både rene og forurensede gravemasser tar NOMAS regjeringen på ordet, bidrar med et helt konkret tiltak på veien mot et mer bærekraftig og sirkulærøkonomisk samfunn. Prosessen for å lande den forpliktende investeringsbeslutningen har vært både lang og intens, men samtidig også givende og lærerik. 

Etter utallige prosjekt – og leverandørmøter har vi nå endelig krysset målsnøret. 

Nytt gjenvinningsanlegg på Ryghkollen

Samtidig – det er nå jobben egentlig begynner. I første omgang selve byggeprosessen, som har oppstart i overgangen august-september 2022. I løpet av november ankommer den såkalte filterpressa, og omkring mars 2023 forventes vannbehandlingssystemet fra Norsk Vannteknikk å være på plass. Søknader om godkjenning for håndtering av forurensede gravemasser respektive nytt bygg som skal omkapsle selve gjenvinningsanlegget er avsendt, til henholdsvis Statsforvalteren og Drammen kommune. 

I tiden fremover vil vi fortsette det møysommelige millimeterarbeidet med å prosjektere gjenvinningsanleggets endelige sluttlayout, inkl. utredninger om å kle deler av bygget med solcellepanel. Samt vi vil detaljplanlegge selve innkjøringsfasen av anlegget, en 9-10 mnd. lang piloteringsperiode hvor også ulike elementer av forskning vil inngå. 

I EU-kommisjonens New Green Deal presiseres det sort på hvitt at – sitat, «politiske virkemiddel på alle nivå skal tas i bruk for å oppfylle målene i meldingen, herunder regelverk og standardisering, investering og innovasjon».

Med begge beina solid plantet i de to sistnevnte innsatsfaktorene er det vårt håp at alle involverte godkjenningsinstanser nå kjenner sin besøkelsestid, gjør sitt for at NOMAS hurtigst mulig kan begynne å omsette investeringen i det ønskede sluttproduktet: sorterte og graderte stein – og grusmasser som kan gjenbrukes i bærekraftige bygge- og anleggsprosjekter, til beste for storsamfunnet.

Underveis i leverandørdialogen og planleggingen har bred fagkompetanse vært involvert, på begge sider av forhandlingsbordet. Sluttfasen involverte bl.a. en studietur til Norwich i England for å studere et gjenvinnvinningsanlegg «live». Her deltok to av NOMAS` mest sentrale ressurspersoner i prosjektet, Tuva Gravbråten Rooth og Knut Håkon Berglia. Nedenunder ses et knippe bilder fra studiebesøket.

Andre saker

Pressebilde av Lars Hæhre og Anders Høiback

HI Entreprenører endrer navn til Infra Group

Anleggskonsernet HI Entreprenører er morselskapet til Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og Norsk Massehåndtering (NOMAS). Konsernet skifter nå navn til Infra Group