Bærekraft

Gjenvinning fremfor deponi er nøkkelen

Naturlig stein, sand og grus er ettertraktede materialer for blant annet bruk i vei, betong og asfalt. Samtidig blir det stadig mer utfordrende å få tak i disse byggeråstoffene i nærhet til forbruksstedet. Bygg- og anleggsprosjekter genererer enorme mengder overskuddsmasser/gravemasser. I dag kjøres majoriteten av disse på deponi heller enn å resirkuleres.

EU (og Norge gjennom EØS-avtalen) har et mål om 80 prosent sirkulærøkonomi på råstoff innen 2030. I dette perspektivet er det avgjørende å holde byggeråstoff i verdikjeden over tid gjennom fokusert satsning på sirkulærøkonomiske prinsipper og andregangsmarkeder.

Kunnskapsminister Guri Melby på besøk hos NOMAS' hovedkontor i Mjøndalen, Drammen kommune.

Bærekraftig masseforvaltning​

Hierarkiet i ressurspyramiden er NOMAS` rettesnor for bærekraftig ressursforvaltning. Det mest bærekraftige vil alltid være å sikre mest mulig massebalanse i prosjektet. Deretter fokuseres det på gjenvinning. Dersom dette ikke er mulig kan massene brukes til ulike utfyllingsformål. Siste utvei er å deponere massene på et godkjent deponi.

NOMAS sin verdiskaping kommer i dag i hovedsak fra produksjon av byggeråstoff fra naturlige geologiske forekomster. Gjennom anskaffelsen av et høyteknologisk, moderne gjenvinningsanlegg vil vi bidra til at mineralske masser av god kvalitet kan gjenvinnes som byggeråstoffer. Etableringen blir en solid bidragsyter i det viktige arbeidet med å redusere presset på bynære grus- og pukkressurser.

Aktivt samfunnsansvar​

Nasjonale myndigheter har en erklært målsetning om å øke andelen nyttiggjøring av overskuddsmasse og redusere andelen av masser som i dag går til deponi. Dagens regime innebærer at mellom 80-90 prosent av alle gravemasser kjøres, og forblir på deponi.

Uten en radikal snuoperasjon hvor tallet «snus på hodet»; 80-90 prosent gjenvinning og gjenbruk fremfor deponi, vil heller ikke Norges mål om at 80 prosent av alle materialer skal gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030 kunne oppfylles. Ved å skape og selge resirkulerte produkter vil NOMAS gi et solid bidrag til det viktige overnasjonale arbeidet med å redusere presset på naturforekomster, samtidig som vi øker levetiden på våre egne felt.

NOMAS deltar også i miljøkomiteen i Norsk Bergforening hvor formålet er å skape aktiv dialog mellom bransje og myndigheter for å identifisere bærekraftige løsninger for å utnytte ressursene enda bedre.

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på konsernets hjemmesider.

FoU – et naturlig omdreiningspunkt for bærekraftig utvikling​

Gjenvinning av masser til kommersielle produkter er et tilnærmet helt nytt fag – og produksjonsfelt. I tillegg til at prosessene er komplekse ved at det er mange parametere som definerer sammensetningen av massene, stiller området store krav til en systematisk metodikk og markedsforståelse.

Kravene til analyser og målinger av de salgbare produktene er svært omfattende, og stiller krav til prøvetaking og kvalitetssikring av blant annet geometriske, mekaniske, fysiske, termiske og kjemiske egenskaper. Disse er prosesser NOMAS løpende forsker på i vårt eget avanserte laboratorium, et arbeid som vil akselereres ytterligere når vårt nye gjenvinningsanlegg er ferdig bygget.